MFC中的Mene和Toolbar都是常用的控件,如果你觉得按钮控件不容易组织结构,Menu和Toolbar将是一个不错的选择,你可以参照微软官方的代码添加控件,这篇不可介绍的是最简方法,直接开始吧。过程分为三步:

        1.在资源管理器中添加Toolbar控件

        2.在控件编辑器中添加图标和按钮

        3.为按钮添加消息事件…